Dags för årsmöte i Absolut KattKlubb

Gör såhär: Anmäl att du vill vara med på årsmötet till anna@lejfeltsahlen.se senast den 24/2, så skickar jag ut en länk till mötet samt de handlingar som behövs (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse etc.). Alla som har en dator eller smartphone kan vara med. Det enda man behöver göra är att klicka på länken. Det är även möjligt att ringa in till mötet från en ”icke-smart” telefon.

VÄLKOMMEN!  Anna L.-S.

När: Söndagen den 28/2 2021, kl. 16.00

Hur: Med hjälp av videokonferens (zoom-möte) – helt ”i takt med tiden”.

Gör såhär: Anmäl att du vill vara med på årsmötet till anna@lejfeltsahlen.se senast den 24/2, så skickar jag ut en länk till mötet samt de handlingar som behövs (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse etc.) Alla som har en dator eller smartphone kan vara med. Det enda man behöver göra är att klicka på länken. Det är även möjligt att ringa in till mötet från en ”icke-smart” telefon.

VÄLKOMMEN!  Anna L.-S.

********************

Dagordning:

1) Mötets öppnande

2) Närvarolista och röstlängd

3) Val av mötesordförande

4) Val av mötessekreterare

5) Val av justeringsperson, till lika rösträknare

6) Fråga om mötets behöriga utlysning

7) Fastställande av dagordningen

8) Styrelsens verksamhetsberättelse

9) Fastställande av balans- och resultaträkningen

10) Revisionsberättelse

11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12) Val av styrelseledamöter och suppleanter

13) Val av revisor och revisorssuppleant

14) Val av valberedning

15) Val av delegater till SVERAK:s årsmöte

16) Motioner

17) Planering och budget för 2021

18) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

19) Övriga frågor

20) Mötets avslutande

2021-02-08 kl. 14.16.28