Absolut kattklubb med abessinier och somali i fokus

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Söndag 5 februari, klockan 16.00

Årsmötet genomförs som telefonkonferens. Anmäl deltagande till Anna Lejfelt-Sahlén (sekr@absolutkattklubb.se) senast 3 februari för att få telefonnummer och kod.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och övriga årsmöteshandlingar distribueras via klubbens hemsida och i facebook-gruppen.

 

Dagordning för årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Närvarolista och fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justerare och två rösträknare
6. Fråga om mötet blivit korrekt kallat
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Revisorns berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av styrelseledamöter och suppleant(er)
13. Val av revisor och suppleant
14. Val av valberedning
15. Val av delegat(er) till SVERAK:s årsmöte
16. Motioner
17. Planering och budget för verksamhetsåret
18. Fastställande av avgifter för nästa kalenderår
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Förutom de fasta dagordningspunkterna ovan, vill styrelsen också att vi har en ordentlig diskussion om klubbtidningens vara eller icke-vara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

Nytt digitalt nummer av AbSolut nyheter hittar du här

 

Adress: AbSolut Kattklubb c/o Anna Lejfelt-Sahlén, Vreta Parkväg 12, 755 92 Uppsala E-post: sekr@absolutkattklubb.se  Bankgiro 658-6689.    
© AbSolut Kattklubb 2000-2015     Sidan uppdaterades 25 juli 2016