Kallelse till AbSolut Kattklubbs årsmöte söndagen 23/2 2020 kl 1600

Hur: Med hjälp av telefonkonferens, så klart! Du slår telefonnumret 08 – 120 493 33  och knappar in möteskoden 8777#, så ansluts du till mötet. OBS! Detta märker övriga mötesdeltagare endast genom att det plingar till lite diskret, så tänk på att presentera dig!

VÄLKOMMEN!  Anna L.-S.

********************

Dagordning:

1) Mötets öppnande

2) Närvarolista och röstlängd

3) Val av mötesordförande

4) Val av mötessekreterare

5) Val av justeringsperson, till lika rösträknare

6) Fråga om mötets behöriga utlysning

7) Fastställande av dagordningen

8) Styrelsens verksamhetsberättelse

9) Fastställande av balans- och resultaträkningen

10) Revisionsberättelse

11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12) Val av styrelseledamöter och suppleanter

13) Val av revisor och revisorssuppleant

14) Val av valberedning

15) Val av delegater till SVERAK:s årsmöte

16) Motioner

17) Planering och budget för 2020

18) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

19) Övriga frågor

20) Mötets avslutande