Årsmöte

Årsmötet hålls någon gång i början av året och är klubbens högsta beslutande organ. Där välj varje år en styrelse. De flesta poster väljs varje år men några är på två år, för att det inte ska bli så att alla är nya och oerfarna. Årsmötet väljer också revisorer och en valberedning.

På årsmötet går vi igenom förra årets verksamhet, vi tittar på ekonomin, revisorerna har innan mötet gått igenom resultat- och balansräkningarna och årsmötet godkänner dem och ger på så sätt också den avgående styrelsen ansvarsfrihet, det vill säga, att efter det går det inte att i formell och juridisk mening ställa någon i styrelsen till ansvar för de beslut som har fattats, om det inte är rena lagbrott förstås. Mötet går också igenom verksamhetsberättelsen som är en beskrivning av vad klubben har gjort under året.

Efter att den nya styrelsen är vald går vi på mötet igenom budgeten och planeringen för det kommande året.

Till årsmötet kan medlemmar lämna in motioner. En motion är ett förslag på något som klubben ska göra, det kan också vara ett förslag till en ändring av klubbens stadgar. Stadgeförslag måste det fattas beslut om, på två möten efter varandra. En speciell slags motion är de som ska lämnas vidare till SVERAK. Varje kattklubb har rätt att lämna två motioner till SVERAK:s årsmöte.

Kallelsen till årsmötet ska vara hos medlemmarna senast två veckor innan årsmötet. Kallelsen ska innehålla dagordningen och motionerna som ska tas upp på mötet. Det går inte att fatta beslut om något annat än det som står med på dagordningen.

Motioner och andra frågor som medlemmarna vill behandla på mötet ska vara hos styrelsen senast den 31 juli.

Årsmötet sker med hjälp av konferenstelefon.