Stadgar

AbSolut Kattklubbs stadgar antogs vid klubbens bildande den 2 januari 2000. De klubbades en andra gång den 17 september 2000. Flera justeringar har skett sedan dess. Detta är den senaste revisionen, antagen vid årsmötet 2016

Namn, säte, målsättning 

§ 1 Klubbens namn är AbSolut Kattklubb, förkortas ASK. 

§ 2 Klubben har sitt säte i Umeå. 

§ 3 Klubben och dess medlemmar ska följa SVERAK:s och FIFe:s stadgar och regler. 

§ 4 Klubbens målsättning är

 • – att höja alla katters status i samhället.
 • – att sprida kännedom om kattraserna abessinier och somali.
 • – att tillvarata medlemmarnas och deras katters intressen.
 • – att verka för god katthållning.
 • – att verka för uppfödning av sunda katter i hemmiljö.

Medlemskap

§ 5 Medlemskap är öppet för de personer som följer klubbens stadgar och regler samt betalar fastställd medlemsavgift. 

§ 6 För att medlem ska ha rösträtt vid ordinarie årsmöte ska medlemsavgiften betalas senast den 31 januari innevarande år. Medlemmen ska också ha fyllt 16 år. 

§ 7 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms vid ordinarie årsmöte, gäller per kalenderår.

Den som blir ny medlem under andra halvåret betalar endast halv medlemsavgift. 

§ 8 I klubben finns det fyra olika medlemskap: huvudmedlem, familjemedlem, juniormedlem och stödmedlem. Samtliga medlemmar har tillgång till all information på klubbens webbplats.

 • Huvudmedlem är ansluten till SVERAK och har yttrande- och rösträtt på klubbens möten. Huvudmedlem får klubbens tidning.
 • Familjemedlem är ansluten till SVERAK och har yttrande- och rösträtt på klubbens möten.
  Förutsättning: Någon i hushållet är huvudmedlem.
 • Juniormedlem är ansluten till SVERAK och har, om den har fyllt 16 år, yttrande- och rösträtt på klubbens möten. Juniormedlem får klubbens tidning. Juniormedlemsskap är möjligt till och med det kalenderår man fyller 20 år.
 • Stödmedlem har yttranderätt på klubbens möten.

§ 9 Medlem som bevisligen skadat klubbens verksamhet, ej fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben eller medvetet brutit mot SVERAK:s stadgar och regler, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Om utesluten medlem begär det, ska frågan tas upp vid nästa årsmöte och ska i så fall stå med på dagordningen för mötet. 

§ 10 Medlem som skriftligen (via e-post/motsv., ej muntligt) lämnat eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgifter.

Årsmöte 

§ 11 Ordinarie årsmöte ska hållas under februari månad. 

§ 12 Motioner och övriga frågor till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.

§ 13 Kallelse till årsmöte, med förslag till dagordning och eventuella motioner, ska vara tillgänglig för medlemmarna senast 14 dagar i förväg. Kallelse kan ske per post, per e-post eller genom anslag på klubbens hemsida/Facebook.

§ 14 Vid årsmöte har närvarande medlem (via länk/telefon/motsvarande), i enlighet med § 6, en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid personval med lika röstetal avgör lotten, annars har föreningens ordförande utslagsröst 

§ 15 Dagordning för årsmöte:

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Närvarolista och fastställande av röstlängd
 • 3. Val av mötesordförande
 • 4. Val av mötessekreterare
 • 5. Val av två justerare och två rösträknare
 • 6. Fråga om mötet blivit korrekt kallat
 • 7. Fastställande av dagordningen
 • 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 • 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 • 10. Revisorns berättelse
 • 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12. Val av styrelseledamöter och suppleant(er)
 • 13. Val av revisor och suppleant
 • 14. Val av valberedning
 • 15. Val av delegat(er) till SVERAK:s årsmöte
 • 16. Motioner
 • 17. Planering och budget för verksamhetsåret
 • 18. Fastställande av avgifter för nästa kalenderår
 • 19. Övriga frågor
 • 20. Mötets avslutande

§ 16 Årsmötet utser valberedning, bestående av lämpligt antal personer, för en tid av ett år, det vill säga fram till nästa ordinarie årsmöte.

§ 17 För ändring av klubbens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena är ordinarie årsmöte. Kallelsen ska innehålla förslaget till ändring.

§ 18 Extra årsmöte utlyses av styrelsen då den finner detta lämpligt eller då minst tio medlemmar, med angivande av skäl, skriftligt (via e-post/motsv., ej muntligt) begär detta. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Styrelse 

§ 19 Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter; ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter, samt minst en suppleant.

 • Ordförande väljs för ett år.
 • Kassör och minst en ledamot väljs för två år udda år.
 • Sekreterare och minst en ledamot väljs för två år jämna år.
 • Suppleant(er) väljs för ett år i taget.
 • Suppleanter deltar på styrelsemöten, men röstar endast då någon ordinarie styrelseledamot saknas.

Om ordföranden avgår under mandatperioden utser styrelsen en ledamot till ny ordförande fram till nästa årsmöte.

§ 20 Styrelsen ska sammanträda minst en gång i kvartalet eller när minst tre styrelsemedlemmar så önskar. Styrelsen är beslutsmässig då en majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

Revision 

§ 21 Klubbens verksamhetsår är från den 1 januari till 31 december. 

§ 22 Teckningsrätt har ordförande och kassör var för sig, eller annan av styrelsen utsedd person. 

§ 23 För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet en revisor och en suppleant för en tid av ett år.

Motioner till SVERAK/FIFe. 

§ 24 Motioner till SVERAK/FIFe kan sändas till styrelsen när som helst under året.

Motionerna skall dock ha lämnats in skriftligen (via e-post/motsv., ej muntligt) före oktober månads utgång för att kunna behandlas av styrelsen inför medlemsmötet, som ska avhållas under november månad

Efter medlemsmötets godkännande vidarebefordras motionen till SVERAKs årsmöte i god tid av sekreteraren. 

AbSolut Kattklubb kallar till motionsmöte under februari månad inför SVERAKS årsmöte för att besluta vilka motioner till SVERAK/FIFe som skall prioriteras, hur klubben ska rösta, samt om någon motion från AbSolut Kattklubb skall dras tillbaka.

Klubbens upplösning 

§ 25 Beslut om klubbens upplösande ska fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena ska vara ordinarie. Kallelserna till mötena ska ange att frågan om klubbens upplösning kommer att behandlas. Minst tre fjärdedelar av de röstande måste vara för en upplösning.

§ 26 Vid sista mötet ska beslut fattas om hur klubbens tillgångar ska fördelas samt hur handlingar och övriga tillhörigheter ska disponeras. Klubbens tillgångar ska användas för syfte som överensstämmer med klubbens ändamål.